Effect of inhibitor of differentiation 1 deficiency on ocular neovascularization
YAO Yi-yun1*, NI Dong-qing2*,SU Ting1, SUI Ai-ling1, YAO Yi-xuan1, ZHU Yan-ji1, XIE Bing1
上海交通大学学报(医学版) . 2019, (4): 358 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2019.04.005