Therapeutical effect of liraglutide treatment in a momodel of allergic rhinitis
KONG De-di,WANG Jun,XIANG Ming-liang,SUN Xing-mei,WANG Shi-li
上海交通大学学报(医学版) . 2019, (5): 487 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2019.05.008