Effect of shaped polyurethane foam dressing on healing of scalp donor sites in the patients with extensive burn
LI Xue-chuan,TENG Pei-min,YUAN Bo,QIAO Liang,YANG Hui-zhong
上海交通大学学报(医学版) . 2019, (5): 514 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2019.05.013