Abnormality of θ oscillation in auditory event-related potential P300 in patients with clinical high risk of psychosis or first-episode schizophrenia
GUO Qian1*, WANG Jun-jie2*, LIU Xu3, ZHENG Li-na4, LI Guan-jun1, LI Jin2, WANG Ji-jun5
上海交通大学学报(医学版) . 2019, (6): 593 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2019.06.006