Analysis of risk factors of decreased heart rate variability in patients with type 2 diabetes mellitus
GAO Wei1, WANG Xue-jiao2, ZHEN Qin2, DING Xiao-ying2, XU Huan-bai2, WANG Yu-fan2, PENG Yong-de2
上海交通大学学报(医学版) . 2019, (6): 629 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2019.06.011