Therapeutic effect of iliofemoral stenting after AngioJet rheolytic thrombectomy on acute deep vein thrombosis
YANG Xin-rui, LIU Guang, LI Wei-min, LIU Xiao-bing, YIN Min-yi, HUANG Xin-tian, LU Xin-wu
上海交通大学学报(医学版) . 2019, (7): 750 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2019.07.010