Analysis of B cell subsets in rhumatoid arthritis patients and the effect of epigallocatechingallate on B cell subsets
CHEN Fang-qian1, YAN Yu-xin1, MAO Meng-han1, PENG Hao1, JIN Shu-xin1, CAI Qiang2, YANG Yang2, YUE Tao2,ZHU Qi2,XI Ye-bin1, CHEN Guang-jie1
上海交通大学学报(医学版) . 2019, (8): 873 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2019.08.011