A “Reverse” approach for the reconstruction of mandibular defect using fibular flap
SHEN Shun-yao1, 2, LIU Zhi-xu1, 2, JIANG Teng-fei1, YU Jing-shuang1, 2, YUAN Hao1, 2, ZHANG Lei1, 2, SHI Jun1, 2, WANG Xu-dong1, 2
上海交通大学学报(医学版) . 2019, (9): 1060 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2019.09.019