Correlation between plasma brain natriuretic peptide and functional outcome after intravenous thrombolysis in patients with acute ischemic stroke
ZHUANG Mei-ting, HE Xin-wei, ZHAO Rong, YIN Jia-wen, HU Yue, LIU Jian-ren
上海交通大学学报(医学版) . 2019, (9): 1065 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2019.09.020