Efficiency comparison of fasting plasma glucose combined with 1,5-anhydroglucitol and combined with glycated albumin in diabetes mellitus screening
SU Hang, MA Xiao-jing, YING Ling-wen, HE Xing-xing, ZHU Wei, TANG Jun-ling, WANG Yu-fei, BAO Yu-qian, ZHOU Jian
上海交通大学学报(医学版) . 2019, (9): 1077 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2019.09.022