Intra-bone marrow injection of fetal liver mononuclear cells to reconstruct the hematopoietic system in mice
YI Qing-fu1, CHI Ya-nan1, LIU Guang-hui2, 3, YANG Guan-heng2, 3, GONG Xiu-li2, 3, FAN Shu-yue1, ZENG Fan-yi1, 2, 3
上海交通大学学报(医学版) . 2019, (10): 1110 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2019.10.002