Evaluation of SDF-1 complex with CGF applied to canine dental-pulp-like tissue regeneration
QIAO Lu1, WANG Hui-hui1, QI Ying2, FU Meng-chen1, YAN Yan-hong1, ZHAO Yu-mei1
上海交通大学学报(医学版) . 2019, (10): 1148 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2019.10.008