Modulation of nuclear receptor-binding factor 2 on the activity of autophagy initiation complex PI3KC3-C1
LI Xing, WEI Jia-le, TANG Zai-ming, ZHONG Qing, LIU Xiao-xia
上海交通大学学报(医学版) . 2019, (11): 1243 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2019.11.005