Effect of denatured collagen type Ⅰ on endothelial cell proliferation, migration and angiogenesis-related proteins
SU Rong-jia, WANG Zhi-yong, WANG Xi-qiao, LIU Ying-kai, DONG Jiao-yun, SONG Fei, LU Shu-liang
上海交通大学学报(医学版) . 2019, (12): 1348 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2019.12.002