Relationship between body mass index and central haemodynamic indices
CHAO Hui-juan, MA Jin, TANG Bi-wen, HU Yue-liang, WANG Qian, XUAN Yan, ZUO Jun-li
上海交通大学学报(医学版) . 2019, (12): 1422 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2019.12.013