Preliminary study on correlation between carotid viscoelasticity and blood flow shear rate
YANG Xing-yi, LUO Xiang-hong, SHAO Si-hui, DU Lian-fang, LI Zhao-jun
上海交通大学学报(医学版) . 2019, (12): 1427 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2019.12.014