Sleep apnea hypopnea syndrome prolongs rapid eyes movement sleep time in depressive state and shortens deep sleep time in manic state in patients with bipolar disorder
JIN Zhi-xing, WANG Mei-ti, ZHOU Qian, Lü Dong-bin, WANG Fan, HUANG Qin-te, WU Zheng-lin, LI Hai-bin, XU Chu-chen, CAO Lan, ZHAO Jie, CAO Tong-dan, HUANG Hai-jing, FANG Yi-ru, HONG Wu
上海交通大学学报(医学版) . 2020, (1): 51 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.01.008