Evaluation of exosome-derived miRNA-323a-3p human plasma as a potential biomarker for tuberculosis
LIN Li, LI Hai-bo, XIA Fan, ZHOU Ji-xue, GUO Xiao-kui, ZHANG Shu-lin
上海交通大学学报(医学版) . 2020, (2): 171 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.02.005