Perceived stress as a mediator between personality traits and panic disorder symptoms
YANG Chen, LIU Xi-tong, XU Ting-ting, WANG Pei, LIU Qiang, WANG Yong, ZHU Yi, CHEN Jue, WANG Lan-lan, QIU Jian-yin, WANG Zhen, SHAO Yang
上海交通大学学报(医学版) . 2020, (2): 214 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.02.011