Expression and clinical significance of α1-antitrypsin in thyroid-associated ophthalmopathy
WU Yu, LU Yi, SUN Rou, ZHANG Shuo, SUN Jing, ZHOU Hui-fang, FAN Xian-qun
上海交通大学学报(医学版) . 2020, (4): 430 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.04.003