Research progress of mitochondrial Lon protease and its related diseases
YANG Shuo-yao1, 2, QI Zi-yi3, XIANG Jun4
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2020, (5): 683 -687 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.05.021