Mediating effect of obsessive-compulsive symptoms between attributional style and depressive symptoms in patients with obsessive-compulsive disorder
CHENG Jia-yue, LI Pu-yu, GU Qiu-meng, WANG Pei, CHEN Jue, LIU Qiang#, WANG Zhen#
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2020, (6): 785 -790 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.06.012