Response inhibition function in patients with drug-naive bulimia nervosa
HU Yan-ran1, 2, CHEN Han1#, YUE Ling1, XU Yi-xiang1, LIU Qiang1, KANG Qing1, GUO Lei1, RUAN Lie-min3, CHEN Jue 1#
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2020, (6): 809 -813 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.06.016