Current status of self-perceived burden and related factors in the patients with non-Hodgkin's lymphoma
NI Xue-ping1, 2, LI Xian-hua2, XIN Xiao2, WU Sheng-jia1, 2, SONG Ting1, HE Yang2, ZHENG Xin2
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2020, (6): 856 -862 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.06.023