Value of dynamic contrast-enhanced MRI in selecting sclerosants for endovascular sclerosis of venous malformation
XIA Zhi-peng1, YUAN Ying2, YANG Xi2, GU Hao2, LIN Xiao-xi 2#, TAO Xiao-feng1#
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2020, (7): 873 -880 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.07.003