Effects of typical or atypical antipsychotics on cognitive symptoms of the patients with schizophrenia
ZHOU Shao-yu1, FENG Zhen-xiao1, YAO Xiao-ping2, WANG Wan1, ZHAO Jing3#, YI Zheng-hui4#
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2020, (8): 1075 -1080 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.08.012