Clinical characteristics and genetic analysis of adult late-onset glycogen storage disease type II
ZU Juan*, QIAN Fang-yuan*, WU Di, XIE Xin-xin, REN Qing-guo, ZHANG Zhi-jun
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2020, (8): 1108 -1112 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.08.018