Clinical value of domestic electromagnetic navigation system for precutaneous transthoracic needle biopsy: a randomized controlled trial
TENG Jia-jun, NIE Wei, GAO Zhi-qiang, XU Jian-lin, SUN Jia-yuan, ZHONG Hua
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2020, (9): 1218 -1221 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.09.009