Clinical observation of gastric emptying rate in patients with diabetes
JIANG Yi-hong1, LIU Wei1, ZHOU Huan1, XU Hua1, MA Jing1, 2
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2020, (9): 1249 -1255 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.09.014