Use of REDCap in data collection and data management of birth cohort study
OUYANG Feng-xiu1, TAYIER Reyilai1, CHEN Lei2, FAN Pian-pian1, ZHANG Jun1, WANG Wei-ye1
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2020, (9): 1308 -1314 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.09.023