Auditory brainstem implantation in young children with congenital deafness: a case report
JIA Huan1, 2*, CHEN Ying1, 2*, ZHANG Zhi-hua1, 2, LI Jing-jie3, LI Yun1, 2, CHEN Jian-qing1, 2, LI Bei1, 2, TAN Hao-yue1, 2, WANG Zhao-yan1, 2, WU Hao1, 2
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2020, (10): 1324 -1329 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.10.004