Effect and mechanism of ginsenoside Re on intervertebral disc degeneration
LIANG Zhi-hao, CHEN Zhi-qian, CHEN Chen, ZHOU Yi-fan, YANG Xiao, ZHAO Jie
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2020, (10): 1347 -1353 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.10.008