Effect of sinus inflammation on the prognosis of blowout orbital fracture
YUAN Qing-yue, ZHUANG Ai, SONG Xue-fei, SHI Wo-dong, BI Xiao-ping
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2020, (10): 1398 -1401 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.10.017