Correlation analysis of lung cancer and anemia
XU Shu-lin, WU Jing, LOU Jia-tao
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2020, (11): 1500 -1504 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.11.011