Analysis of prevalence, mortality and disability-adjusted life year rate of diabetes in Chongqing City
Xian-bin DING, De-qiang MAO, Yan JIAO, Li-ling CHEN, Jie XU
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (1): 78 -81 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.01.014