Protective effect of pituitary adenylate cyclase -activating polypeptide 38 on acute radiation -induced myocardial injury
Huan LI, Pei-qiang YI, Jun SU, Pei-zhan CHEN, Cheng XU, Lu CAO, Jia-yi CHEN, Min LI
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (2): 129 -133 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.02.001