Establishment of continuous glucose monitoring in mice and multiscale entropy analysis of glucose time series
Cheng LI, Ming-liang ZHANG, Ling-wen YING, Jiao-rong SU, Rui TAO, Xia YU, Yu-qian BAO, Jian ZHOU
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (2): 134 -139 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.02.002