A pilot study on the efficacy and safety of anlotinib in the treatment of refractory natural killer/T-cell lymphoma
Gao-yang LI, Ji-feng JIANG, Chuan-xu LIU, Wen-hao ZHANG, Yang ZHU, Yu-jie MA, Rong TAO
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (2): 196 -201 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.02.011