Biological characteristics and surgical treatment results of stage Ⅰ esophageal squamous cell carcinoma
Xiao-bin ZHANG, Peng LIU, Zhi-chao LIU, Yang YANG, Bin LI, Yi-feng SUN, Rong HUA, Xu-feng GUO, Yi HE, Hai-yong GU, Zhi-gang LI
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (2): 202 -209 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.02.012