Clinical and genetic analysis of one case of cartilage-hair hypoplasia
Yi YANG, Wen-jun JIANG, Hui-wen ZHANG
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (2): 280 -284 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.02.026