Application of lowering of intrapancreatic plate approach to surgical management of intrapancreatic choledochal cyst
Wei WANG, Xin-sen XU, Chuan-xin YANG, Wei CHEN, Jian WANG
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (3): 334 -338 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.03.008