Characteristic analysis and comparison of glycolipid metabolism in patients with coronavirus disease 2019 in common condition and severe cases
Jiang YUE, Yong ZHOU, Hua XU, Wen LIU, Xiao-feng HAN, Qing MAO, Ji-dong ZHANG, Jing MA, Han-dong JIANG, Wei LIU
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (3): 355 -359 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.03.012