Study on interleukin-10 receptor A gene mutations-induced neonatal very early onset inflammatory bowel disease in 2 infants
Yu-jie XIE, Li-juan XIE, Tian-wen ZHU, Yi-wen WANG
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (3): 409 -412 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.03.023