Clinical analysis of Kaposi form hemangioendothelioma in 19 children
Jin-jun CAO, Wei XIE, Xiao-dong ZHU, Hao XIA
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (4): 514 -518 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.04.016