Establishment of a novel mice model of heart failure with preserved ejection fraction
Xiao-nan CHEN, Jun-feng ZHANG, Chang-qian WANG, Hui-li ZHANG
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (5): 565 -570 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.05.002