Spatio-temporal analysis of incidence rate of syphilis in China
Ting-ting TIAN, Ya-xuan HOU, Yu-qing LI, Hong-jiao QI, Mo CHEN, Mei-xia LÜ
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (5): 648 -652 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.05.015