Identification of differentially expressed gene modules in major depressive disorder based on weighted gene co-expression network analysis
Rui-jie GENG, Lin YAO, Xin-xin HUANG, Shun-ying YU, Cheng-mei YUAN, Wu HONG, Qin-yu LÜ, Qing-zhong WANG, Zheng-hui YI, Yi-ru FANG
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (6): 724 -731 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.06.004