Pharmacodynamics of cisatracurium intravenously infused in infants and young children undergoing living donor liver transplantation
Wen YIN, Teng WANG, Yu-xi ZHOU, Yan-nan HANG, Da-xiang WEN
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (6): 761 -763 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.06.009