Preliminary analysis of vestibular function in patients with eosinophilic otitis media
Yue ZHOU, Peng-jun WANG, Hui WANG, Dong-zhen YU, Zheng-nong CHEN, Ya-qin WU, Hai-bo SHI
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (7): 910 -914 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.07.010