Ameliorative effect of atorvastatin on hepatic fibrosis and its mechanism
Nan WANG, Ye LU, Feng-jie HAO, Jun-qing WANG
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (12): 1619 -1626 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.12.011